teks

Sugeng Rawuh Wonten Blog Kawula Mugi Wonten Ginanipun

Jumat, 22 April 2011

ngetrapake basa

Add caption
Ing bebrayan (masyakarat) Jawa kerep keprungu
tetembungan unggah-ungguh. Tegese unggah-
ungguh yaiku sopan santun, tata krama.wong Jawa
saiki akeh sing ngarani yen wong enomwis ora nduweni
 unggah-ungguh maneh. Mesthi bae. 
Wong saiki tindak lakune kudu cepet, jalaran nguber
kabutuhane urip, nganggo paugeran cepet-cepet
anggere slamet, ora kaya wong Jawa jaman biyen
sing duwe pathokan nguler kambang, alon-alon waton
 kelakon. Kanthi lumakune waktu lan jaman, mesthi
ana owah gingsire kahanan, jalaran tuwuh kahanan
anyar utawa sangsaya majune teknologi bakal
 nuwuhake owah-owahan. Apa iku owah-owahan
sikap, apa tindak tanduk. Sing gampang bae
anane owah-owahan punjere paprentahan, 
sing biyen ana ing Surakarta Hadiningrat lan Ngayojakarta Hadiningrat saiki wis ngalih ana ing Jakarta.
 Kahanan iki nyebabake owah-owahan uga, utamane Basa Jawa. Basa Jawa sing biyene dadi basa resmi
 paprentahan saiki ora. Malah-malah saiki akeh wong Jawa sing wis ora gelem nganggo basa Jawa maneh, 
sanajanta wong mau asale saka Surakarta lan Ngayojakarta. Kahanan iki nyebabake basa Jawa ngalami 
owah gingsir, bisa-bisa ngalami ilang musna kaya basa Jawa Kuna sing jaman saiki wis wong Jawa
sing ora ngerti.

 Akeh wong Jawa sing wis ora ngerti basa Jawa maneh. Ngertia ya mung capet-capet, 
apa maneh nganggo basa sing ndakik-ndakik.
Basa Jawa saiki wis owah, ora kaya basa Jawa jaman panjenengane Bapak Antunsuhono,
S. Padmosukoco, R Ng Poerbacaroko lan sapanunggalane. Nalika jaman iku basa Jawa diperang dadi :
1. Basa Ngoko. Basa Ngoko isih diperang dadi basa Ngoko Lugu lan basa Ngoko Andhap.
2. Basa Madya. Basa Madya isih diperang dadi basa Madya Ngoko, Madya Krama, lan Madyantara.
3. Basa Krama. Basa Krama isih diperang dadi basa Mudhakrama, Madya Krama, lan Wredhakrama.
4. Basa Krama inggil.
5. Basa Bagongan utawa basa sing kanggo ing sajerone kraton.
6. Krama desa sing tembung-tembunge akeh sing tinemu ing karang pradesan.

Jaman saiki akeh wong desa sing dadi priyayi gedhe ing Jakarta, dene sing biyen trahing kusuma
 rembesing madu
 ing kraton Surakarta lan Ngayojakarta dadi priyayi lumrah. Kadhangkala wong-wong ing sacedhake
 (tangga teparone) priyayi mau ora mangerteni yen priyayi mau tedhaking kusuma rembesing madu,
 kaya paribasan
 kang kamot ing tembang Dhandhanggula , diemot (dimuat) ing buku "Ngengrengan Kasusastran Jawi" 
karangan S. Padmosukoco, paribasan tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati, temahnampa papan
kang nistha.
Mula apa kira-kira saiki ora perlu diatur ing paramasastra anyar? Upamane jinise basa mau
diperang dadi :
1. Basa Ngoko kedadean saka Ngoko Lugu lan Ngoko Andhap (Ngoko Alus) ,sing aturane padha jaman biyen.
2. Basa Krama kedadean saka Krama Lugu lan Krama Andhap (Krama Alus). Basa Krama Lugu aturane 
kaya Basa Kramantara, lan Basa Krama Andhap (krama Alus ) kaya Mudha Krama. Kena apa kok 
basa Mudhakrama? Jalaran basa Mudha Krama iku kramane wong enom marang wong tuwa. Wong Jawa 
nduweni watak ngajeni wong kang dijak guneman lan ngasorake awake dhewe, kaya ing basa Ngoko Alus 
utawa Ngoko Andhap .
Kepriye dulur tanggapan panjenengan?

Tata Kramane Bocah Marang Guru


Ana ing pamulangan, bocah-bocah saliyane diwulang 

kawruh liya-liya, becike iya diperdi bab tata krama . 
Upamane nalika teka mlebu sekolah ngadhep gurune ,
 dilelatih matur : “Sugeng enjing, wilujeng enjing, 
sugeng sonten” lan sapanunggalane, apese iya
manthuk tandha aweh hurmat.Nalika kasep mlebu kelas,
kamangka wulangan 
wis lumaku kudu matur:”Nyuwun pangapunten, 
kula kasep jalaran jawah “.upamane. Ora kena
mbludhus bae mlebu kelas terus lungguh bangkune.
Nalikane nuju arep metu saka kelas marga arep
menyang pakiwan, uapamane , ora kena ndadak
metu mbludhus bae, nanging matur gurune dhisik:
 “Bu Guru, keparenga  kula badhe dhateng wingking.”
Yen sesuke arep ora mlebu, iya pamit. Dene yen ana keperluan dadakan nganti ora kober nyuwun pamit
 luwih dhisik, ing dina sesuke nalika mlebu maneh, enggal matur apa sebabe dene wingi ora mlebu.
Ana guru kang nggresah, jare saiki iki, bocah-bocah angel wulang-wulangane bab tata krama. Kudune 
mung arep mbantah bae, awit kira-kira bae padha nduweni panemu yen tata krama iku kudu dibuwang marga
 tinggalane kaum feodal.
Ana uga kang ngira, yen tindak tanduk kang sarwa alus iku dianggep tindake wong kang jirih. Kosok baline,
 tindak tanduk kang kasar dianggep patrape wong kang kendel.
Bocah-bocah kang susila, ora ateges bocah kang jirih lan ora nduweni greget maju, nanging bocah kang bisa 
aweh pakurmatan marang sapa bae kang pantes dihurmati. Wedi sabarang tindak kang klebu larangan lan
 kang mitunani wong liya. Wani ngakoni kaluputane dhewe, nanging iya wani ngandhemi bebener lan tekade 
kang wis dadi keyakinane.
Murid kang sopan lan ngerti marang tata krama iku :
1. Yen kepapag gurune ana ing dalan, ora bakal mlayu ngenthar, nyingkiri. Balik malah sareh mapagake sarta 
     asung kurmat kanthi manthuk.
2. Yen ketemu gurune ana ing toko utawa panggonan liya, ora ndadak ndhelik amping-ampingan wong liya, 
     nanging panggah tenang kaya ora ana sapa-sapa. Yen gurune mriksani , malah banjur asung kurmat.
3. Yen ana sajrone kelas, arep nyuwun pirsa wulangan, ora ndadak enggone ngaturi sarana suwat-suwit 
    utawa tangane ngetheki kaya yen ngundang pitik kae. Nanging sarana ngacungake tangane sarta matur :
     ” kepareng nyuwun pirsa”.

Bocah-bocah iku ing tembe kang dadi kekembanganing bangsa. Iya nom-noman kang saiki iki kang bakal
 gumanti para sepuh enggone mbanjurake dadi panuntune bangsa. Mula saka iku , bocah-bocah kudu
nduweni rasa-pangrasa marang ajining dhiri, ajining bangsa, kudu nggegulang tata-krama kang laras karo jamane.
Aja gampang kelud marang adat pakulinan manca (luar negeri) kang ora mesthi mathuk marang tata cara 
kabangsan kita.
Bocah-bocah kita becike padha nduweni semboyan :” Putraning bangsa kudu ngerti tata krama”.
Aja dumeh wis dadi wong gedhe mardika banjur ora gelem nindakake suba sita lan unggah – ungguh marang 
wong tuwa lan gurune.
Aja dumeh pemudha wis nate labuh bangsa, banjur ora perlu ngurmati sapadha-padha.
Aja dumeh wis rumangsa pinter banjur rumangsa kudu diajeni, nanging lumuh ngajeni.
Aja dumeh duwe pangkat dhuwur , banjur lali marang kamardikaning liyan lan ora ngurmati wewenanging liyan.
Lire : Para murid, kajaba sregep ngundhakake kawruh,. supaya pinter ing bab wulangan, wasis ing bab kagunan , 
uga wajib ngerti marang tata-krama. Srawunge bocah-bocah kudu cedhak karo gurune nanging aja ninggalake 
tata krama lan suba sita. Ora kena matur marang gurune mung nganggo basa ngoko bae, kaya caturan 
karo kancane dhewe.
Tata Kramane Bocah Marang Wong Sing Luwih Tuwo


Bangsa kang wis padha dhuwur kabudayane, ora mung 
wong-wonge kang wus diwasa bae kang padha
ngenggoni  tata krama, dalah bocah-bocahe iya
padha ngerti marang subasita.Bocah-bocah ing omah
lan ing pamulangan kudu diperdi marang tata krama ,
supaya ing tembene ora kidhung (kaku) lan bisa ngerti
marang sopan santun.Bapa biyung iya kudu merdi
supaya wewatakan lan budine bocah dadi luhur,
marga alusing tata kramane. Saranane ora liya ,
wong tuwa kudu menehi tuladha sarana pakarti ,
 yaiku nglakoni dhewe, kejabane iku kudu tansah
 tlaten menehi wulangan lesan.Nalikane bebarengan
mangan karo wong tuwa , bocah-bocah dituladhani
 kepriye carane mangan kang mawa tata krama.
Nalikane bocah-bocah dolanan karo kanca-kancane, nalikane diajak maradhayoh, kudu tansah  diperdi murih
 ngerti marang tata krama kang becik.
Upamane nalikane diwenehi apa-apa dening wong tuwane kudu diwulangi aweh panarima, klawan matur : 
“Matur sembah nuwun” apa “ terima kasih”. Luwih-luwih yen kang menehi iku mau wong liya, si bocah
aja nganti lali nelakake atur panuwune.
Yen pamit mulih , bocah iya diwulangi carane wong pamitan.
Tata krama, kang ditindakake wong tuwa ing sadina-dina becik diwulangake marang bocah-bocah
baka sethithik, supaya bisa kulina, satemah ing besuke banjur manjing dadi pakulinane dhewe.
Yen bocah arep mangkat sekolah, becike diwajibake pamit :
“Bu, kula badhe bidhal”
“Mbah, keng wayah nyuwun pamit mangkat sekolah “
Samono uga sawise mulih, becike iya kudu matur, apese ngetok marang wong tuwa.
Mangkono yen lelungan menyang pasar utawa dolan menyang omahe kancane , kudu dikulinakake
pamit dhisik, supaya ngerti marang pranatan, sarta iya ora bakal gawe bingunge sing ana ngomah.
Bocah-bocah kudu dingertekake nganti manjing dadai pakulinane, yen :
1. Wong memisuh iku ala, ora patut ditindakake dening bocah-bocah kang sopan.
2. Wong menganggo ora dibenikake iku kurang apik, ora patut tumrape bocah-bocah kang ngerti tata krama.
3. Bocah adus tanpa patelesan bebarengan karo wong akeh, karo wong akeh iku saru, ora pantes ditindakake 
dening bocah-bocah sekolahan.
4. Wong mbebuwang ing papan kang katon dideleng wong liya iku ora sopan, ora pantes ditindakake
dening bocah kang susila.
5. Wong kang gawe geger ing pasamuwan utawa tontonan iku klebu ora apik, ora pantes ditindakake bocah-bocah 
pengajaSumber : http://hafizhsma1sragen.blogspot.com/2011/04/unggah-ungguh-basa.html#ixzz1KG6f7ZgE

Kamis, 21 April 2011

10 Tips Ringan Cara Berpakaian dan Menjaga Penampilan


Pakaian dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat saja, namun juga salah satu faktor keindahan dalam penampilan. Karenanya, berpakaian dengan rapi dan bagus bukanlah sebuah bentuk kesombongan, namun justru bentuk kesyukuran atas nikmat rezeki yang diperoleh setiap insan. Seorang sahabat pun merasa perlu bertanya secara khusus kepada Rasulullah tentang kesukaannya memakai pakaian dan sandal yang bagus, ia khawatir hal tersebut masuk dalam kategori kesombongan. Namun Rasulullah SAW dengan bijak menyampaikan :“Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR. Muslim)

Keindahan dalam penampilan tentu saja bukan sekedar pakaian yang rapi dan bagus, namun bagaimana mengatur seluruh tatatan penampilan itu bersinergi dan berkesesuaian. Mulai dari sepatu dan kaos kaki, bahkan juga sisiran rambut yang harus tetap terlihat rapi. Dari Jabir bin Abdillah ra, suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang rambutnya kacau-balau (tidak rapi), sepontan beliau berkomentar : “ Apakah orang ini tidak memiliki minyak yang dapat ia pergunakan untuk merapikan rambutnya? ” (HR. An Nasa’i).

Karena alasan itulah maka perlu rasanya kita belajar untuk mengatur tampilan kita agar lebih rapi dari sebelumnya. Mungkin tak perlu harus menimba ilmu dari pakar desainer dan tata busana, beberapa hal terkait pakaian dan penampilan ternyata justru saya dapatkan dari keluarga saya sendiri, dalam hal ini Abah Mertua saya yang selalu tampil rapi. Berikut sebagaian tips yang saya dapatkan dari beliau, dan juga beberapa tambahan tips lainnya. Semoga bermanfaat

1. Jika menggunakan celana berwarna gelap, maka pilihlah baju dengan warna senada namun yang
jauh lebih muda. Misalnya : celana coklat tua, atasan coklat muda (krem)
2. Jika menggunakan pakaian atas (hem) warna putih, maka sangat mungkin menggunakan celana
dengan warna apa saja.
3. Jika menggunakan celana jeans, maka bisa menggunakan warna untuk atasan apa saja (bebas)
karena senantiasa sesuai.
4. Jangan melipat lengan pada hem lengan panjang seperti orang mau wudhu atau makan di warung
kaki lima. Sekiranya engkau tidak nyaman dengan hem lengan panjang maka carilah hem lengan
pendek !
5. Setrikalah pakaian Anda dengan benar-benar rapi dan teliti, jangan lupa semprotkan pewangi
pakaian agar bertambah fresh aroma yang keluar. Jika perlu, pakaian yang lama Anda setrika
namun belum sempat terpakai, ulangi kembali setrika sebelum dipakai.
6. Pakailah selalu parfum atau minyak wangi, karena yang paling tahu tentang bau badan Anda
adalah orang-orang disekitar Anda, bukan Anda sendiri.
7. Beli dan gantilah pakaian dalam anda ( kaos dan celana) setiap tiga bulan sekali, karena
jenis pakaian khusus semacam itu tidak bisa bertahan lama dalam kondisi yang prima dan sehat
8. Sesuaikan warna kaos kaki Anda dengan warna celana yang Anda pakai, bukan dengan warna
sepatu apalagi warna dasi Anda.
9. Semir sepatu Anda dengan baik dan berkelanjutan, karena itu menambah awet usia sepatu Anda
dan tentu saja membuat Anda lebih percaya diri.
10.Pakaian yang mahal tidak selalu berarti pemborosan, karena Anda bisa jadi bertemu dengan
orang-orang yang mempertimbangkan meneruskan bisnis dengan Anda atau memutusnya hanya dengan
melihat pakaian Anda. Atau sederhananya, barang atau produk yang Anda jual senantiasa akan
dinilai sama dengan cara penampilan Anda.
sumber : http://www.indonesiaoptimis.com/2011/04/10-tips-ringan-cara-berpakaian-dan.html

Selasa, 19 April 2011

PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA

UPTD SMP NEGERI 1 NGASEM
JL. PAMENANG, NAMBAAN TELP ; 0354 - 685804 – 699603 KEDIRI 64182SUSUNAN PANITIA1. PELINDUNG : KEPALA UPTD SMP NEGERI 1 NGASEM
KOMITE UPTD SMP NEGERI 1 NGASEM

2. PENANGGUNG JAWAB : I. MOCHAMMAD HISYAM, ST
II. MOH. JAMIL, S.Pdi.
III. Hj. MASLIKAH, S.Pdi.

3. K E T U A : I. KHOIRUL ANWARUDIN, S.Pd
II. Drs. SUHARMANTO

4. S E K R E T A R I S : I. Drs. MASDUKI
II. SRIYANTO

5. B E N D A H A R A : I. Dra. TITIK SUMARSIDAH
II. Dra. SITI SYAIFA KUSNUL AMANAH
III. DrA. MUSLIHAH
IV. SAMIATI

6. KONSULTAN : EKO PRASETYO, ST

7. SEKSI PENGAWAS PEMBANGUNAN
KOORDINATOR : DAURI, S.Pd
ANGGOTA : 1. ANDIK SUHERMAN, S.Pd
2. MIN HARIYATI, S.Pd
3. SRI MULYANI, S.Pd

8. SEKSI PENGGALI DANA
KOORDINATOR : IMAM SYAFI’I,S.Pd
ANGGOTA 1. MOH. DARJAN
2. RAGIL BUDIHARJO, S.Pd
3. NIKEN SULASTRI, S.Pd
4. SUHANDAYANI, S.Pd
5. SUPRIYONO, S.Pd
6. GIMAN SUWARNO, S.Pd
7. YULI PURWATI, S.Pd

9. SEKSI PENGAWAS KEUANGN
KORDINATOR : Dra. SUTINI
ANGGOTA : NULIAMAH, S.Pd

10. SEKSI PERLENGKPAN
KOORDINATOR : RUSTAMADJI, S.Pd
ANGGOTA : 1. IMAM SUBEKTI, S.Pd
2. HERI SUWARTONO, S.Pd
3. ROSID, SE

11. SEKSI PUBLIKASI
KORDINAOR : Dra. MAISAROH
ANGGOTA : 1. Drs. SUTRISNO
2. SUYATMO, S.Pd. MM
3. MUHDI, S.Pd
4. FARIKH ROHMAN, S.Pd
5. SITI KHOFSOH, S.Pd
6. Dra. Hj. MUNIFAH
7. ENI IJAYATI, S.Pd
8. Dra. TRI WINARNI
9. IDHA SA’DIYAH, S.Pd
10. MUBAIDUL FARID, S.Pd
11. ANASEPTIN RAHMAWATI

12. SEKSI DOKUMNETASI
KOORDINATOR : TRI WIDODO
ANGGOTA : DIAS RAHARJO JAYA


13. SEKSI PEMBANTU PELAKSANA
KOORDINATOR : AGUNG ISNARTO, S.Pd
ANGGOTA :1. SUYATNO 19. ANDRIYANI, S.Pd
2. WATONO 20. IIS ISTIKOMAH, S.Pd
3. Dra. TRI WINARNI 21. SRI BANDIYAH, S.Pd
4. SRI HARTATIK, S.Pd 22. ARNI KURNASIH, S.Pd
5. HERSI ANGGARNASIH, S.Pd 23. UNUNG TRI RAHAYU
6. SRI RAHAYU, S.Pd 24. SOIM, S.Pdi
7. RETNO EFIMADA, S.Pd 25. BHEKTI WICAKSONO
8. Dra. LILIK PURWANINGSIH 26. SONI
9. Dra. NINIK SUWARTI 27. DARSONO
10. ANIK AFIFH, S.Pd 28. TRI JATMIKO
11. SRI WAHYUNINGSIH, S.Pd 29. SUPRAPTO
12. SALVANA BANU, S.Pd 30. SUBAGIYO
13. SITI ARIFAH, S.Pd 31. SUGIONO
14. MIFTHAKUN NA’IMAH, S.Pd 32. SUJONO
15. SUSPIATI 33. KHOLIK
16. EKO WINARSIH, S.Pd 34. SUWAJI
17. Dra. YAYUK HERWIATI 35. DIAN SUSILOWATI
18. Rr. TITIK IDRIYANI, S.Pd


Panitia akan dibubarkan apabila segala sesuatu kebutuhan pembangunan Musholla dipandang sudah memenuhi target yang telah ditentukan.Ngasem, 1 April 2011
Kepala UPTD SMP 1 Ngasem Ketua Panitia
Drs. D J I J O, MM KHOIRUL ANWARUDIN, S.Pd
N I P : 19550325 197903 1 003 NIP : 19660128 199001 1 001

Membutuhkan Dana Pembangunan Mushola Sekolah SMPN 1 Ngasem Kab. Kediri Jawa Timur

PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA

UPTD SMP NEGERI 1 NGASEM
JL. PAMENANG, NAMBAAN TELP ; 0354 - 685804 – 699603 KEDIRI 64182

Nomor : 800 / 012 / 418.1.02.91 / 2011 11 April 2011
Lamp : -
Perihal : Permohonan Dana / Amal Jariyah


Yth Bapak/Ibu/Sdr ………………………..

Kediri

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Bahwa UPTD SMP Negeri 1 Ngasem Kediri, sebagai lembaga formal pendidikan mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara spiritual dan berakhlakul karimah.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti diperlukannya Mushola sebagai sarana pembelajaran agama bagi siswa.

Mengingat keadaan Musholla di UPTD SMP Negeri 1 Ngasem yang tidak mampu menampung jumlah siswa secara keseluruhan (1152 siswa), Maka sekolah dan Panitia Pembangunan Musholla sepakat untuk membangun Musholla Baru yang terletak di halaman depan sekolah.

Untuk pembangunan tersebut diperlukan dana sebesar Rp. 210.000.000,00. yang diperoleh dari partisipasi Guru/Karyawan, Siswa, Orang Tua Murid, Alumni, Masyarakat, dan perusahaan. berhubung dana yang ada belum mencukupi. Maka kami mohon partisipasi / amal jariyah Bapak / Ibu orang tua wali murid seikhlasnya (Berupa material atau bentuk uang). Demi terlaksananya program tersebut

Demikian atas kerjasama dan bantuan Bapak / Ibu / Saudara kami ucapkan terima kasih dan semoga amal Jariyah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan ridho Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik.
Jazaakumullahu khoirol jaza’ katsiiro.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Mengetahui / menyetujui,
Kepala UPTD SMP Negeri 1 Ngasem Ketua PanitiaDrs. D J I J O, MM KHOIRUL ANWARUDIN, S.Pd
Pembina Tk.I NIP : 19660128 199001 1 001
N I P : 19550325 197903 1 003
Bila berkenan menyumbang hubungi : Pak. Sutrisno (081556590282 )085649766673, 085234871676, 085735533888, (0354) - 685804 - 699603
An. Bendahara Pembangunan Musholla - Titik Sumarsidah – Nomor Rek : 0062854979
(Bank Jatim Cabang. Kediri)
Minggu, 10 April 2011

Wejangan Ki Padmosusastro ( 2)

oleh Djajus Pete pada 06 April 2011 jam 23:36
21)
Aja njagakake kabegjan lan kapinteranmu, akeh sing mleset. Becik njagakake pitulungane Allah, awit kepinteranmu mungguhing Allah : sepele.

22)
Aja sok dhemen ngongasake kepinteran, awit titahing Allah angebegi jagad padha kedunungan kapinteran dhewe-dhewe.

23)
Kaluwihan iku sing bisa ngarani wong liya, yen awake dhewe ora bisa, dening kawruhe Allah isih sapirang-pirang kang durung disumurupi, mulane para sujana ora ana sing gelem ngongasake kapinteran.

24)
Ganjaraning manungsa mungguhi Allah mung ana loro, begja lan cilaka,nanging dawane mung sekilan.Wong beja dikaya ngapa iya isih keslendhangan susah, mengkono uga wong cilaka iya isih keslendhangan bungah, iya iku sing diarani : nyakra manggilingan.

25)
Gumun marang wong kabegjan iku prasasat maido marang kuwasaning Allah. Kabungahan lan kasusahan dadi tetimbangane. Yagene manungsa mung dhemen bungah nuruti hardhaning ati, bareng ketekan susah : bingung, maune sapa sing gawe? Mengkono pamelehe marang wong kang susah saka panggawene dhewe.

26)
Kabilahen lan kasusahan kang sinandhang ing manungsa, karsaning Allah mung murih becike.

27)
Kabutuhaning manungsa mungguhing Allah mung yen kelaran, asesambat ngaruara : nyuwun saras, nanging yen ora kelaran, ora pati butuh, malah lali babarpisan. Umpama ora mengkono kepriye?

28)
Ora ana kabegjan lan kacilakan langgeng, mesthi ana watese. Karsaning Allah : sarupaning makhluk isining ndonya lakune nyakra manggilingan. Mulane wong kabegjan aja pepeka, wong kacilakan aja kemba ambudi sarana, karo pisan dadiya widada.

29)
Taberi iku tuking kabegjan, watege arang lara, rejekine tutut, akeh kang bisa kecukupan, pirabara sugih saka pitulungane Allah.

30)
Wong ora becik karo tanggane iku luput, amarga yen ala dadi mungsuh munggeng cangklakan. Beda karo yen becik ngungkuli sedulur sing adoh omahe.

31)
Wijining kasugihan saka gemi : taberi ing gawe, pawitane temen, ora tau goroh. Pangandeling wong wuwuh-wuwuh, awoh rejeki kang ora cinakrabawa nganti awake dhewe ora sumurup yen wis dadi sugih, malah wong akeh sing wis ngarani sugih.

32)
Wisa kang mbebayani iku kelakuan kang ala, bisa ngrusakake jenenge nganti tumeka ing pati. Senajan celathune bener, iya ora dipercaya, aja maneh celathu luput : oraa disujanani.

33)
Kasugihan kang saka laku culika, misuwuring kajen keringane rusak dening ganda ala, ilang mamanising becik.

34)
Wong sabar diumpamakake bisa ngunjara setan,nanging wong kereng ngeculake setan saka kunjara.

35)
Satru kang gedhe dhewe kuwasane : sirnakna, yaiku ilatmu.

36)
Unining jam tanpa leren nganti saenteking puterane, wong juweh muni tanpa leren nganti saturune. Jam ana gawene bisa nuduhake wayah, balik wong juweh muni anderwili mung dadi angin bae.

37)
Manungsa kang dhemen ngunggul-unggulake awake dhewe iku kaya umpamane gunung kerep murub, lawas-lawas mesthi longsor, tundhone sirna babar pisan.

38)
Tugeling glondhong saka untuning graji kang ora mandra, kelakone tugel mung saka tlaten. Suprandene manungsa ora dhemen marang watak tlaten. Sing didhemeni pratingkah daya-daya nuliya rampung, selak pedhot napase , pegaweyane nisa.

39)
Becik iku ora tedhas ing ala, suprandene arang sing dhemen anglakoni panggawe becik.

40)
Bener iku dadi parebutane wong akeh,nanging panggayuhe akeh kang disangkani saka panggawe luput, rumangsane gelis kecandhak. Saumpama panggayuhe mau disangkani saka panggawe becik, kira-kira mesthi dadi becik temenan, murni ing salawas-lawase, senajan lawas kecandhake.[]


Cathetan tembung :
mungguhing = tumpraping
dhemen = seneng
ngongasake = mamerake ; nyombongake
para sujana = para pinter
keslendhangan = kesampiran ; kedunungan
nyakra manggilingan = mubeng ; gilir gumanti
hardhaning ati = kareping ati
kabilahen = kena bilahi; kacilakan
aja kemba ambudi sarana = aja bosen golek srana ; ikhtiyar
aja pepeka = aja kurang pangati-ati
dadiya widada = dadiya slamet ; bisaa slamet
taberi = sregep
tuking = sumbering
tutut = lumintu ; tansah ana, ora ana pedhote
munggeng cangklakan = cedhak banget
gemi = ngirit lan ngati-ati
cinakrabawa = dicipta ; diangen-angen
laku culika = colong jupuk
misuwuring = kondhange
kajen keringane = diajeni, diurmati
ilang mamanising becik =ilang ganda arume becik
anderwili = ngecepres ora ana enteke.
suprandene = andekpuna ; senajan mengkono
ora mandra = ora sepiroa.*

Kamis, 07 April 2011

Wejangan Ki Padmosusastro 1

oleh Djajus Pete pada 04 April 2011 jam 23:21
01)
Lumuh ing gawe iku ora beda karo kesed, dadi tuking kapitunane dhewe. Senajan sujana yen lumuh ing gawe iya ilang kuncarane, ilang kajen keringane, bali kaya wong lumrah tur ora kedhuwitan saka panggawene dhewe. Dipendhem ana ing uwuh palumuhan.

02)
Uni ala lan uni becik padha angobahake uwang. Yagene kowe dhemen adol uni kang sethithik regane, tinimbang uni becik kang akeh regane?

03)
Endeming inuman keras ora sepiroa, tangi turu wis ilang. Nanging endeming kawibawan lan kamukten sok nggonjingake engetan. Ora bisa mari dening sarana, marine yen wis tumiba ing tiwas, getune kasep. Mulane aran beja wong wibawa mukti eling marang kaapesan , duwe tepa utawa welas marang pepadhaning tumitah kang tumiba ing apes utawa kemlaratan.

04)
Endeming waragang anglalekake suba-sita.
Endeming candu, bisa anjara langit,nanging yen wis mari mendem, bali ketagihan maneh.
Endeming wanodya cumithak ana ing ati,liwung ora karu-karuwan, paraning bendu marang kang apes parane.
Endeming wong seneng ngabotohan, yen kalah rupak jagade, sirna katresnane marang anak-bojone, diblejedi nganti blindhis, suwe-suwe mremen angapus-apusi marang sanak sedulure.

Satemene endem patang prakara ing ndhuwur mau isih kalah karo endeming kehormnatan : Gila hormat. Pancen hiya nyata,tembung 'Gila hormat' mau ora beda kaya wong edan, digeguyu sadina-dina, ora ngrumangsani.

05)
Uler dadi amaning tetanduran, ngrikiti godhong nganti pundhes, tanpa welas marang wit kang nguripi awake. Suprandene bareng tekaning mangsa tuwa, eling marang panggawe becik, tobat marang Pangeran, tapa brata nyuwun pangapura : angenthung, lawas-lawas tinarima ambabar dadi kupu, bisa ngambah gegana sarta salin pakareman, mung ngisep maduning kusuma.
Gek kepriye yen manungsa kang duwe kelakuwan ala ora bisa mari nganti tumeka ing pati, apa kalah karo pakartine kewan cilik?

06)
Angele wong urip, mata dhuwiten : luput. Ora duwe dhuwit : saya luput. Sing becik aja dhemen dhuwit, dhemena dayane. Iku bisa nguripake jenengmu nganti tumeka ing pati.
Beda karo wong sugih kang ora amek dayaning dhuwite, bareng mati dadi rebutan, kubure kapiran.

07)
Resiking budi : anemtremake ati. Tentreming ati : gawe kuwarasan. Warasing awak : andawakake umur.
Apa ora mengkono?
Resiking awak : ngepenakake rasa. Kepenaking rasa : ngenakake pamangan, marasake badhan. Warasing badhan : andawakake umur.
Apa ora mengkono?

08)
Wong yen wis tentrem arep golek apa maneh? Aleming wong yen ora digoleki : mara dhewe.

09)
Wong kang netepi marang ubayane (janjine) , iku wis ngambah dalaning kautaman.

10)
Ora ana wong kangelan tanpa pituwas.
Lupute awake , iya anak putune kang tampa.
Yagene suthik kangelan, dipilaur nganggur, apa ana janjine wong nganggur oleh ganjaran?

11)
Cacating anak yen ora tresna marang bapa-biyunge.
Cacating urip yen koncatan budi rahayu, senajan sugih singgih sirna ajine.
Cacating wong tangi turu : yen kawanen.
Cacating satriya yen ora berbudi.
Cacating wong sugih yen kumet.
Cacating Pandhita yen ora brata.
Cacating pamarentah yen ora adil.
Cacating mitra yen ora prasaja.

12)
Watak resikan iku dadi tuking kuwarasan, nanging watak regedan (crobo) dadi kedhunging kalaran (lelara) ; resiking budi gawe begjane raga , regeding budi gawe cilakaning raga.
Dadi wis tetela terang becik resik tinimbang karo reged, nanging manungsa akeh sing dhemen reged, mung laire wae kabeh dhemen resik, batine ora.

13)
Manungsa kang ngempakake tembung lamis, iku kaya angganing kembang rawe : tinonton nyenengajke, ananging yen dinumuk anggateli.

14)
Kang diarani kasugihan linuwih, iku mareming ati : deduwe saduwek-duweke.

15)
Aja sok dhemen prakaran, ora becik, ngelingana paribasan ' kalah dirempah , menang dipindhang, tegese : olehe prakaran kalah kabeh.

16)
Pagaweyan kang abot dhewe iku pagaweyan kang ora dilakoni, nganti sakeseling ati ora bisa rampung saka awang-awangen. Dene pegaweyan abot temenan kang dilakoni, suwe-suwe nganti tanpa bobot, nganggur ora duwe pegaweyan.
Iya iku bedane wong kesed karo wong sregep. Si Kesed malah kerep asambat kabotan gawe, si Sregep rumangsane kenthengen gawe.
Tegese, ora ana pegaweyan abot, yen linakonan mesthi dadi entheng. Kosok baline senajan pagaweyan entheng, yen ora dilakoni iya dadi abot, dening ora rampung.

17)
Panarima iku tuking katentreman. Tanpa panarima, tanpa tentrem, empaning panarima niteni tibaning takdire kang metu saka ikhtiyare, dadi ora meri marang kabegjane liyan. Awake tumiba ing papa utawa mulya dianggep padha bae, awit pancen wis pesthine mengkono, iku kepenaking atine ngungkuli wong sugih singgih,nanging arang-arang ana.

18)
Ditresna marang wong becik atine, diwelas marang wong kang nandhang papa cintraka. Nanging aja gething lan aja dhemen marang wong sugih, awit ora kena digethingi lan didhemeni dening ora butuh marang kowe. Becike : madyanen bae.

19)
Sugih singgih kalah karo kuwasa, sing kuwasa kepengin mukti wibawa, sing mukti wibawa isih ngresula butuh dhuwit. Sing sugih dhuwit kepengin singgih, sing singgih kepengin kuwasa, sing kuwasa kepengin mukti wibawa. Bola-bali kareping manungsa iku ora karu-karuwan.

20)
Satemene ora ana wong kang marem atine, senajan karepe ketekan kabeh, iya isih kurang. Saben wis klakon karepe,banjur bosen, nuli salin salaga kepengin duwe liyane maneh,mengkono sabanjure, iya iku sekarate wong ana ing ngalam ndonya, mari-mari yen wis mati.[]

Cathetan :
Akeh buku absa Jawa seratane Ki Padmosusatro kang nalika sugenge mapan ana ing Surakarta, antara liya, : Rangsang Tuban ;Serat Pustakaraja-purwa ; Layang Madubasa ; Serat Pathibasa ; Serat Paramayoga ; Serat Urapsari lan isih akeh maneh. Yuswa 85 tahun, seda taun 1926. Sawetara wejangane bisa takaturake kaya ing ndhuwur.

Matur Nembah Nuwun Gusti

Dhuh Gusti Alloh Pepundhen kawula
Dhuh Gusti Alloh Panguwaos kula,
nembah nuwun, nembah nuwun
sampun 16 warsa kawula nengga
sampun 16 warsa kawula playon
ngalor, ngidul ngetan bali ngilen
pungkasan Panjenengan Percados kaliyan kula
Panjenengan Percados pepinginan kula

nembah nuwun, nembah nuwun
kathaing dinar mboten ngegi gula
inggilipun kursi mboten ngileraken kula
namung Kapitadosan Panjenengan ingkang kula suwun

nembah nuwun nembah nuwun
mongkok raosing manah kula
bombong raosing manah kula
saking raos katresnan Panjenengan,
saking Kawelasan Panjenengan
saking Kawicaksanan panjenengan

Dhuh Gusti Alloh Pepindhen kula
sampun mboten wonten ukara
sampun mboten wonten tembung ingkang satandhing
satandhing kaliyan raos matur nuwun kawula

dadosaken kula lan kulawarga kula
tiyang lan lare ingkang tansah celak
celak Wonten Ngarsa Panjenengan.

Panjenengan Ingkang Maha Suci
Panjenengan Ingkang kula anggep Paling Maha suci
Dhuh Gusti Alloh Pepundhen kula
Kula sakulawarga tiyang ingkang aniaya
mugi Panjenengan Paring Pangapunten.
Amin.