teks

Sugeng Rawuh Wonten Blog Kawula Mugi Wonten Ginanipun

Senin, 07 Maret 2011

Materi Pelajaran basa jawa kls 9

Tembung Lingga utawa kata asal (kata dasar) yaiku tembung kang isih wutuh kang durung rinaketan wuwuhan/imbuhan apa-apa. Tembung lingga bisa kagolongake wujud bebas (bentuk bebas). Tembung lingga ana kang dumadi saka sawanda, rong wanda, utawa telung wanda.
wanda = suku kata.
Gong pari rekasa
Bom pitik kulina
Las amben kapiran
Tik wajan padharan

Tembung Andhahan = kata jadian yaiku tembung sing wus owah saka linggane amarga kawuwuhi imbuhan. Ana uga kang ngandhakake yen tembung andhahan iku tembung lingga kang wis dirimbag. Pangrimbage tembung lingga dadi tembung andhahan iku kanthi muwuhake imbuhan ing ngarep, buri, utawa ing tengahe tembung lingga. Kabeh imbuhan iku kalebu wujud terikat (bentuk terikat). Imbuhan utawa afiks basa Jawa wujude ana papat, yaiku ater – ater, seselan, panambang, lan imbuhan bebarengan.

Ater – ater ikuimbuhan kang dununge ing kiwaning tembung utawa ing ngarep tembung. Ing ngelmu basa ater-ater lumrah sinebut awalan utawa prefik. Ater-ater basa Jawa cacahe ana pirang-pirang, yaiku ater-ater anuswara, ater-ater a-, ka-, ke-, di-, sa-, pa anuswara-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, kapi-. Ater-ater iku panulise tansah sumambung utawa tansah gandheng karo tembung linggane.

1) Ater – ater Anuswara
Anuswara utawa swara irung (nasal) ing basa Jawa bisa dadi ater-ater. Ater-ater anuswara utawa ater-ater A- iki meh padha karo awalan meng- (me-N) basa Indonesia. Tembung lingga kang purwane aksara p,w,t,th,c,k, lan s yen diwuwuhan ater-ater A-, aksara p,w,t,th,c,k, lan s luluh.
Tuladha :
m- + pacul  macul
n- + pecok  mecok
ng- + keplak  ngeplak
ny + sambel  nyambel

Ing basa rinengga (ragam susastra), ater-ater A- kala mangsane dadi am- (ham-), an- (han), ang- (hang) lan any- (hany-).
mbalang  ambalang (hambalang)
nuthuk  anuthuk (hanuthuk)
nglumpuk  anglumpuk (hanglumpuk)
nyapu  anyapu (hanyapu)

Yen sumambung karo tembung lingga kang sawanda wujude ater-ater ng- malih dadi nge-. Tuladha :
ng- + dol  ngedol
ng- + cet  ngecet
ng- + lap  ngelap

Ater-ater anuswara duwe kabisan ngowahi jinising tembung dadi tembung kriya utawa tembung kaanan/ watak (sifat). Tuladha :
m- + pecut  mecut tembung aran tembung kriya
n- + tajin  najin
ng- + garong  nggarong
ny + sapu  nyapu
m- + banyu  mbanyu tembung arantembung kaanan
n- + jamur  njamur
ng- + kebo  ngebo

2) Ater – ater a-
Ater-ater a- kang sumambung ing tembung lingga ngemu teges nganggo lan duwe , ater-ater ma- ngemu teges nindakake pakaryan.
a- + wujud  awujud duwe wujud
a- + klambi  aklambi nganggo klambi
ma- + guru  maguru
mer + dhukun merdhukun

3) Ater – ater maA- utawa (maN-)
Ater – ater maA- utawa ma anuswara iki bisa malih dadi man-, mang-, utawa many- gumantung aksara kawiwitane tembung ndapuk tembung kriya.
maA- + wetan  mangetan menyang ngetan
maA + tunggal  manunggal dadi tunggal/dadi siji

4) Ater – ater ka-
Ater-ater ka- uga sinebut bawa ka, ndhapuk tembung dadi tembung kriya tanggap (kata kerja pasif) manawa sumambung ing tembung lingga ngemu teges nindakake pakaryan karana disengaja. Ing basa Indonesia ater-ater ka- padha karo awalan di-
ka- + jupuk  kajupuk
ka + gawa  kagawa

5) Aetr – ater ke-
Ater-ater ke- bisa andhapuk sawijining tembung dadi tembung kriya tanggap (kata kerja pasif) manawa sumambung ing tembung lingga ngemu teges nindakake pakaryan karana ora disengaja. Ing basa Indonesia, ater-ater ke- padha karo awalan ter-.
ke- + jepit  kejepit
ke- + siram  kesiram
ke- + antem  kantem

Yen sumambung ing tembung lingga kang purwane b,d,dh, lan g terkadhang lira-liru (bervariasi) karo ge-. Tuladha :
kebuntel ~ gebuntel
kedudut ~ gedudut
kedhudhah ~ gedhudhah
kegedhen ~ gegedhen

6) Ater – ater di- (dipun-)
Ater-ater di-, ndhapuk sawijining tembung dadi tembung kriya tanggap (kata kerja pasif). Ing basa krama ater-ater di- malih dadi dipun-, panulise kagandheng.
di- + balang  dibalang
dipun- + waos  dipunwaos

7) Ater – ater sa-
Ater-ater sa-, ndhapuk tembung lingga dadi tembung wilangan (numeralia). Ater-ater sa- kadhang malih dadi se- / sak-.
sa- + gelas  sagelas ~ segelas
sa- + wengi  sawengi ~ sakwengi

8) Ater – ater pa- Anuswara
Ater-ater pa- anuswara lumrah riningkes dadi paA- utawa paN- (pa nasal). Ater-ater kasebut ndhapuk tembung lingga dadi tembung aran (kata benda). Wujude ater-ater paA- : pa-, pam-,pan-,pang-,pany- kadhang dadi pem-,pen-,peng-. Ing basa Indonesia meh padha karo peng-.
pa- + warta  pawarta
pa- + enget  paenget  penget
pa- + ukum(-an)  paukum(an)
pam- + priksa  pamriksa

9) Ater – ater pi-
Tembung lingga kang diater-ateri pi- panulise ajeg lan ndapuk dadi tembung aran duwe teges sing di-.
pi- + andel  piandel
pi- + wulang  piwulang

10) Ater – ater pra-
Ater-ater pra- kadhang malih dadi pre- yen sumambung tembung lingga ndapuk tembung aran.
pra- + lambang  pralambang~ prelambang
pra- + jurit  prajurit ~ prejurit
* tembung lingga telung wanda prakosa, prawasa, prayogi, prasaja.

11) Ater – ater pri-
Ater-ater pri- ngowahi tembung lingga dadi tembung aran, gunggunge (jumlah) winates.
pri- + angga  priangga
pri- + bumi  pribumi

 tembung lingga telung wanda pribadi

12) Ater – ater tar-
Ater-ater tar- bisa ndhapuk tembung lingga dadi tembung kriya lan tembung katrangan. Yen sumambung tembung lingga malih dadi ter-.
tar- + kadhang  tarkadhang ~ terkadhang
tar- + buka  tarbuka ~ terbuka

13) Ater – kuma-, kami-, lan kapi-
Ater – kuma-, kami-, lan kapi- sinebut bawa kuma- jalaran tembung lingga kang rinaketan ater-ater kasebut mesthi dadi tembung watak (kaanan).
kuma- + lancang  kumalancang (kumlancang)
kami- + tetep(en)  kamitetep(en)
kapi + adreng  kapiadreng

Seselan utawa sisipan yaiku imbuhan kang kadunungake ing tengah tembung, cacahe ana papat, yaiku –um,-in, -er(-er-)-el.

1) Seselan –um-
Sinebut bawa ma jalaran yen diseselake ing tembung lingga apurwa vokal, seselan –um- malih dadi m- lan dumunung ing ngarep tembung.
udhun + (-um-)  umudhun  mudhun
ulur + (-um)  umulur  mulur

Tembung lingga kang purwane aksara p + -um-, aksara p malih dadi k dene aksara b malih dadi g la seselan –um- malih dadi –em-.
pinter + (-um-)  puminter  kuminter ~keminter
panggang+ (-um-)  pumanggang kumanggang ~kemanggang
bagus + (-um-)  bumagus  gumagus ~gemagus
brebeg + (-um)  bumrebeg  gumrebeg ~gemrebeg

Seselan –um- kang sumambung ing tembung lingga kajaba bisa ndhapuk tembung kriya (kriya tanduk tanpa lesan) uga bisa ndhapuk tembung sifat/ kaanan/ watak.
laku + (-um-)  lumaku tembung kriya
kenthus+ (-um-)  kumenthus tembung sifat/kaanan/watak


2) Seselan –in-
Yen sumambung ing tembung lingga kang apurwa vokal, seselan –in- malih dadi ing- lan dununge ing ngarep tembung maknane padha karo ater-ater di-. Seselan –in- ingaranan tanggap na, jalaran tembung lingga kang diseseli –in mesthi malih dadi tembung kriya tanggap.
antem + (-in-)  inantem  ingantem
incim + (-in-)  inincim  ingincim
ucek + (-in-)  inucek  ingucek
eman + (-in-)  ineman  ingeman
obong + (-in-)  inobong  ingobong

Yen purwane awujud konsonan ora ngalami owah-owahan.
Sawang + (-in)  sinawang
pecut + (-in-)  pinecut ‘dipecut’

3) Seselan –er- lan –el-
Seselan –er- lan –el- kadhang malih dadi –r- , -l- , gunggunge winates.
gandhul + (-er-)  gerandhul  grandhul
kelip + (-er-)  kerelip  krelip
kepyur + (-el-)  kelepyur  klepyur
titi + (-el-)  teliti  tliti

Panambang yaiku imbuhan sing dumunung ing buri tembung (akhiran). Panulise kudu sumambung rapet karo tembung kang ana sisih kiwane/ ora kena kapisah. Gunggunge panambang ing Basa Jawa akeh banget, kayata: -i, -a, -e, -en, -an, -na, -ana, -ane, -ake.

1) Panambang –i
Panambang –i sumambung tembung lingga kang pungkasane vokal malih dadi-ni manawa kang pungkasane konsonan ora ana owah-owahan. Tembung kang dipanambangi –i mesthi malih dadi tembung kriya, duwe teges pakon/ hagnya.
tamba + -i  tambai  tambani akon supaya nambani
gebug + -i  gebugi  gebugi akon supaya nggebug

2) Panambang –a
Tembung lingga + -a pangucape muncul swara w lan p, nanging panulise ora katulis nganggo w/p. Saben tembung lingga diwuwuhi panambang –a umume dadi tembung kriya lan duwe teges pakon, saupama/sanadyan, pangarep-arep.
tuku + -a  tukua pangucape muncul swara w
‘tegese akon supaya tuku’
bali + -a  balia pangucape muncul swara y
‘tegese akon supaya bali’
bagus + -a  bagusa ‘saupama/sanajan bagus’
udan + -a  udana ‘ngarep-arep supaya udan’

3) Panambang –e (-ipun)
Panambang –e (-ipun) ndapuk tembung lingga dadi dadi tembung aran (nomina). Tembung lingga kang pungkasane vokal –e dadi –ne, -ipun dadi –nipun. Manawa pungkasane konsonan ajeg ora owah.
dara + -e  darae  darane
joged + -e  jogede
asta + -ipun  astaipun  astanipun
tindak + -ipun  tindakipun

4) Panambang –en
Panambang –en bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane vokal malih dadi –nen manawa tumempel ing konsonan konsonan ajeg.
rundhuk + -en  rundhuken
cacing + -en  cacingen
isi + -en  isien  isinen
sate + -en  sateen  satenen
gawa + -en  gawanen

*panambang –en kajaba ndhapuk tembung kriya, uga bisa ndhapuk tembung kaanan/ watak. Tembung lingga kang kawuwuhan panambang –en malih dadi tembung kaanan diarani tembung guna. Tuladha :
plenthingen cacingen wudunen kreminen mimisen

5) Panambang –an
joged + -an  jogedan
andhuk + -an  andhukan
gawe + -an  gawean
sore + -an  sarean

Panambang –an yen kasambung ing tembung kang wekasane awujud vokal mesthi ngalami owah-owahan utawa ngalami persandhian, yaiku :
...u + -an  on
...i + -an  en
...e + -an  en
...a + -an  an

tuku + -an  tukuan  tukon
lali + -an  lalian  lalen
duwe + -an  duwean  duwen
kanca + -an  kancaan  kancan

Panambang –an yen sumambung ing tembung lingga bisa ndhapuk tembung aran duwe teges piranti kanggo, papan/panggonan, sing di-. Tuladha :
timbangan piranti kanggo nimbang
kauman panggonan kaum/santri
panganan sing dipangan

Panambang –an yen sumambung ing tembung lingga bisa ndhapuk tembung kriya duwe teges nganggo. Tuladha :
kemulan nganggo kemul
sarungan nganggo sarung

Panambang –an ndhapuk tembung kaanan duwe teges ngandhakake kaanan. Tuladha: isinan bingungan apikan gugupan nesunan

6) Panambang –na
jupuk + -na  jupukna
gawe + -na  gawena  gawekna

takon + -na  takonna  takokna
takon ~ takok + -na  takokna
takokna ‘akon supaya nakokake

7) Panambang –ana
Tembung lingga kang pungkasane awujud vokal/ wanda menga + -ana malih dadi –nana manawa pungkasane awujud konsonan ajeg ora owah. Tembung lingga + -ana/-nana mesthi dadi tembung kriya lan ngemu teges pakon utawa sanadyan di-
kanca + -ana  kancaana  kancanana
damu + -ana  damuana  damonana
raup + -ana  raupana
wisuh + -ana  wisuhana

8) Panambang –ane
Tembung lingga kang pungkasane awujud vokal/ wanda menga + -ane malih dadi –nane manawa pungkasane awujud konsonan ajeg ora owah. Tembung lingga + -ana/-nana mesthi dadi tembung aran lan ngemu teges anggone.

tamba + -ane  tambaane  tambanane
gebug + -ane  gebugane
* kang nyebal ora ateges anggone : kakekane, trondholane, edanane

9) Panambang –ake (-aken)
Tembung lingga kang pungkasane awujud vokal/ wanda menga + -ake malih dadi –kake manawa pungkasane awujud konsonan ajeg ora owah.
turu + -ake  turuake  turokake
tulis + -ake  tulisake
beta + -aken  betaaken  betakaken
serat + -aken  serataken
* diwancah :
Turokake ~ turoke
tulisake ~ tuliske

Imbuhan Bebarengan Rumaket
Ater-ater lan lan panambang kaimbuhake kanthi bebarengan ora kena kapethil-pethil.
1) Imbuhan ka- -an uga sinebut bawawacaka
ka- + raharja + -an  karaharjan
ka- + bledhos + -an  kabledhosan
ka- -an kadhang malih dadi ke- -an  kabledhosan ~ kebledhosan

2) Imbuhan ke- -en ndhapuk tembung aran mula uga sinebut adiguna, ngemu teges banget.
ke- + cilik + -en  keciliken banget cilike
kem- + pinggir + -en  keminggiren
ken- + dhangak + -en  kendhangaken
keng- + kulon + -en  kengulonen
keny- + crongat + -en  kenyrongaten

3) Imbuhan pa(A)- -an
pa- + pring + -an  papringan
pa- + awu + -an  pawon
pam- + wulang + -an  pamulangan
pan- + dhelik + -an  pandhelikan
pang- + urip + -an  panguripan
pany- + jujug + -an  panyjujugan
*ing buku – buku kuna imbuhan pa-...-an sinebut daya wacaka dene imbuhan pam/pan/pang/pany-...-an sinebut karana wacaka

4) Imbuhan pra- -an
pra- + desa + -an  pradesan
pra- + sanak + -a  prasanakan
pra- + janji + -an  prajanjen
*imbuhan kasebut kalebu imbuhan kang kurang produktif, yen sumambung ing tembung lingga umume mratelakake bab papan/panggonan utawa padha...

Imbuhan Bebarengan Renggang iku imbuhan kang awujud ater – ater lan panambang kang kasambungake ing tembung lingga ora bebarengan (tidak serentak)
1) Imbuhan A- -i (Anuswara- -i)
Imbuhan A- -i sumambung ing tembung lingga bakal ndapuk tembung kriya, mula sinebut i kriya, ngemu teges nindakake pakaryan bola – bali.
m- + lumpat + -i  mlumpati
2) Imbuhan A- -a (Anuswara- -a)
Nduwe teges akon marang wong liya supaya nindakake pakaryan utawa duwe teges sanadyan (kontradiktif)
n- + tangis + -a  nangisa
3) Imbuhan A- -ake (Anuswara- -ake)
Nduwe teges nganggo/ndadekake/njalari sawijining bab (kausatif) utawa nindakake pakaryan kanggo wong liya (benefaktif)
ng- + keplak + -ake  ngeplakake
ngeplakake ~ ngeplakke
4) Imbuhan A- -ana (Anuswara- -ana)
Nduwe teges akon supaya nindakaken pakaryan utawa sanadyan...
ny- + cedhak + -ana  nyedhakana
5) Imbuhan A- -e (Anuswara- -e)
Nduwe teges anggone...
m- + laku + -e  mlakune
6) Imbuhan di- -i
Nduwe teges nindakake pakaryan nganti makaping - kaping
di- + thithil + -i  dithithili
7) Imbuhan di- -a
Nduwe teges sanadyan nindakake pakaryan/sanajan di...
di- + asah + -a  diasaha
8) Imbuhan di- -ana
Nduwe teges sanadyan di...i
di- + jotos + -ana  dijotosana
*sanadyan dijotosi nganti bola - bali
9) Imbuhan di- -ake
Nduwe teges wong liya nindakake pakaryan kanggo awake dewe
di- + wales + -ake  diwalesake
10) Imbuhan (-in-) –an/-ake/-ana
gambar + (-in-) -an  ginambaran  digambari
sambung + (-in-) -ake  sinambungake  disambungake
tangis + (-in-) -ana  tinangisana  ditangisana
*seselan (-in-) lan panambang ana kang sumambung ing tembung lingga nduwe teges sanadyan di...i
11) Imbuhan (-um-) –a
Akon supaya nindakaken pakaryan
singkir + (-um-) -a  sumingkira
12) Imbuhan sa- -e
Kang sumambung ing tembung lingga bakal ndapuk tembung katrangan lan nduwe teges nganti... karo... lan padha karo...
sa- + cilik + -e  sacilike
sa- + lawuh + -e  salawuhe

1 komentar:

 1. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
  sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
  kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
  Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
  1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
  melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
  dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
  saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
  kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
  penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
  dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
  minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
  buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
  Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
  sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
  agar di berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur,
  saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik,
  jika ingin seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

  BalasHapus